Finansiering, formål og vedtægter


Elitesport Aalborg får i øjeblikket sine midler fra tre parter - Aalborg Kommune, Team Danmark og Samvirkende IdrætsForeninger i Aalborg - SIFA. Aalborg Kommune er den største bidragsyder.  
Ligeledes bidrager Samvirkende Idrætsforeninger bidrager hver år med midler til Elitesport Aalborg. 

Elitesport Aalborg kan modtage støtte fra sponsorer, fonde, privatpersoner mm.

Elitesport Aalborg sigter efter at indgå samarbejdsaftaler, hvor klubber, specialforbund og Elitesport Aalborg i et integreret idrætsligt og økonomisk samarbejde kan arbejde struktureret med talentudviklingen.Vedtægter for Elitesport Aalborg
§ 1: NAVN:
1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er "Elitesport Aalborg".

§ 2: FORMÅL:
Institutionens formål er:
 • 2.1: at styrke og vedligeholde talentudvikling og talentudviklingsmiljøer og derigennem medvirke til, at Aalborg Kommune bliver landsdelens fyrtårn i udviklingen af eliteidrætten
 • 2.2: at sikre at der er muligheder for elitehold/eliteidrætsudøvere i de idrætsgrene, som har potentiale til at skabe elitære idrætsmiljøer og derved markere og markedsføre Aalborg som eliteidrætsby og
 • 2.3: at samle de kræfter, som har interesse i og mulighed for at styrke eliteidrætten, til en koordineret indsats, hvor man gennem fælles bestræbelser giver eliteidrætten i Aalborg Kommune optimale vækstbetingelser.

§ 3: VIRKEOMRÅDER:

Elitesport Aalborg kan
 • 3.1: Medvirke til at etablere og understøtte skole- og uddannelsesmiljøer for eliteidrætsudøvere fra folkeskole, ungdomsuddannelser til videregående uddannelser
 • 3.2: Medvirke til at etablere og understøtte specifikke talentudviklingsmiljøer
 • 3.3: Medvirke til i et forpligtende samarbejde med og mellem klubber, specialforbund, Team Danmark og andre interessenter at etablere og understøtte elitesatsninger med fokus på talentudvikling. Herunder falder ikke professionel idræt organiseret i private virksomheder.
 • 3.4: Medvirke til at der tages initiativ til uddannelse og videreuddannelse af trænere og ledere med det formål at optimere eliteidrætsudøvernes udvikling.
 • 3.5: Medvirke til at sikre, at idrætsmedicinsk,-fysiologisk og -psykologisk viden formidles til eliteidrætsklubber og -udøvere.
 • 3.6: Medvirke til at etablere netværk, som kan hjælpe foreningerne med at tiltrække eliteidrætsudøvere bl.a. vedrørende bolig-arbejde-uddannelse.
 • 3.7: Medvirke til via løbende dialog at sikre, at eliteindsatsen sker på den mest hensigtsmæssige måde og i et samarbejde.
 • 3.8: Medvirke til at markedsføre Aalborg nationalt og internationalt bl.a. gennem anvendelse af "Elitesport Aalborgs" logo.
 • 3.9: Via Elitesport Aalborgs sekretariat at være let tilgængelig og være i stand til hurtigt at formidle relevante kontakter.
 • 3.10: Medvirke til at eliteidrætten har adgang til gode trænings- og konkurrencefaciliteter på passende tider.
 • 3.11: Medvirke til at eliteidrættens behov indgår ved prioriteringen af investeringer i idrætsfaciliteter samt afdække mulighederne for den optimale udnyttelse og indretning af faciliteterne.
 • 3.12: Medvirke til at understøtte, at Aalborg er landsdelens talent- og eliteidræts by og
 • 3.13: Samarbejde tæt med Team Danmark

§4: TILVEJEBRINGELSE OG ANVENDELSE AF ØKONOMISKE MIDLER:

 • 4.1:Elitesport Aalborgs midler tilvejebringes ved direkte kommunale tilskud, ved tilskud fra organisationer, ved sponsorater fra erhvervslivet samt donationer fra private, fonde m.v. Det kommunale tilskud kan kun anvendes til formål der lovligt kan støttes af Aalborg Kommune

§ 5: ELITERÅDET OG DETS SAMMENSÆTNING:

 • 5.1: Institutionen ledes af et Eliteråd på 9 medlemmer sammensat således:
- medlem udpeget af byrådets midte
- formanden for Folkeoplysningsudvalget
- en repræsentant udpeget af ungdomsuddannelserne i Aalborg Kommune
- en repræsentant udpeget af de videregående uddannelser i Aalborg Kommune
- en repræsentant udpeget af Erhverv Norddanmark
- en repræsentant udpeget af Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg Kommune
- en repræsentant udpeget af Team Danmark
- 2 repræsentanter der vælges af repræsentantskabet - heraf 1 aktiv eliteidrætsudøver over 18 år.

 • 5.2: Eliterådsmedlemmerne udpeges og vælges efter følgende turnus:
 • 5.2.1: Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg kommune, Erhverv Norddanmark og Team Danmark udpeger medlemmer i ulige år.
 • 5.2.2: Repræsentantskabet, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelsesinstitutioner vælger og udpeger i lige år
 • 5.2.3: Medlem udpeget af Byrådets midte og formanden for Folkeoplysningsudvalget følger byrådets funktionsperiode

§ 6: ELITERÅDETS VIRKE:

 • 6.1: Eliterådet vælger af sin midte en formand og en næstformand og udpeger Elitekoordinator.
 • 6.2: Eliterådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af Eliterådets medlemmer er tilstede
 • 6.3: Eliterådets afgørelser træffes med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • 6.4: Eliterådet afholder møde når formanden eller et Eliterådsmedlem eller Elitesport Aalborgs sekretariat /Elitekoordinator skønner det påkrævet.
 • 6.5: I tilfælde hvor der er behov for hurtige beslutninger, kan disse træffes udenfor de ordinære møder via telefon, E- mail eller brev med en passende høringstid og med respekt af det nødvendige beslutningsgrundlag ,jfr. 6.2 og 6.3.
 • 6.6: Elitesport Aalborgs Elitekoordinator deltager uden stemmeret.
 • 6.7: Repræsentanter fra Skole- og Kulturforvaltningen kan deltage i eliterådsmøderne uden stemmeret.
 • 6.8: Eliterådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7: SEKRETARIAT.

7.1: Eliterådet opretter sekretariat med Elitekoordinator som ansvarlig for den daglige ledelse efter Eliterådets anvisninger og beslutninger.
7.2: Sekretariatet udarbejder i samarbejde med Eliterådet budget og sørger for at formueforvaltningen sker på korrekt og betryggende måde.

§ 8: BERETNING OG REGNSKAB:

8.1: Eliterådet aflægger overfor Aalborg Kommune og Repræsentantskabet beretning og regnskab om institutionens virke hvert år senest 30. juni for det senest afsluttede kommunale regnskabsår. Regnskabet skal revideres af registreret eller statsautoriseret revisor udpeget af Eliterådet.
8.2: Regnskabet skal udarbejdes efter de til enhver tid i lovgivningen gældende regnskabsprincipper.

§ 9: TEGNINGSREGEL:

9.1: Institutionen tegnes af det samlede Eliteråd eller af formanden sammen med et andet eliterådsmedlem eller af formanden sammen med Elitekoordinator. Eliterådet kan udstede prokura.

§ 10: REPRÆSENTANTSKABET:

10.1: Eliterådet udpeger et bredt sammensat rådgivende repræsentantskab til at følge og støtte institutionens virksomhed og formål og herunder virke som forum for skabelse af nye netværk, ideer og initiativer for og omkring elitesporten i Aalborg Kommune.
10.2: Repræsentantskabets medlemmer skal have interesse for elitesportsområdet og kan udpeges blandt eksempelvis private personer, idrætsorganisationer, foreninger, institutioner, offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, aktive eliteidrætsudøvere og elitetrænere
10.3: Eliterådets medlemmer er også medlemmer af repræsentantskabet.
10.4: Formanden for Eliterådet er også formand for repræsentantskabet.
10.5: Repræsentantskabet kan foreslå medlemmer til repræsentantskabet, men medlemmer udpeges endeligt af Eliterådet som også kan beslutte ophør af medlemskab.
10.6: Eliterådet træffer til enhver tid bestemmelse om antal medlemmer af repræsentantskabet og en fortegnelse over de til enhver tid værende medlemmer af repræsentantskabet fremsendes hvert år til medlemmerne senest sammen med indkaldelse til det ordinære repræsentantskabsmøde. Fortegnelsen er gældende indtil det ordinære repræsentantskabsmøde er afholdt.

§ 11: REPRÆSENTANTSKABSMØDER:

11.1: Det årlige ordinære repræsentantskabsmøde afholdes senest 30 juni.
11.2: Det ordinære repræsentantskabsmøde skal som minimum have følgende dagsorden:
-1. Valg af dirigent
-2. Beretning om status og virksomhed
-3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget
-4. Valg af 2 medlemmer til Eliterådet hvoraf 1 skal være aktiv eliteidrætsudøver over 18 år
-5. Ide- og udviklingsdebat, jfr §§ 2 og 3
-6. Eventuelt
11.3: Forslag til yderligere dagsorden og forslag i øvrigt fra medlemmerne skal være modtaget af sekretariatet senest 2 måneder inden afholdelse af repræsentantskabsmødet. Evt forslag udsendes sammen med indkaldelsen.
11.4: Formanden indkalder i samarbejde med sekretariatet senest 4 uger før mødets afholdelse de på fortegnelsen, jfr 10.6 anførte medlemmer til det ordinære repræsentantskabsmøde med angivelse af dagsorden, tid og sted for mødets afholdelse. Indkaldelsen skal ske via E-mail og i Nordjyske Stiftstidende.
11.5: Formanden er pligtig at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når mindst 5 medlemmer af Eliterådet eller mindst halvdelen af repræsentantskabet kræver det.Et sådant møde indkaldes som et ordinært møde.
11.6: På repræsentantskabsmøderne træffes beslutninger ved simpelt flertal.I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 12:Opløsning:

12.1: I tilfælde af den selvejende institution "Elitesport Aalborg"s opløsning skal den eventuelle formue anvendes bedst muligt til opfyldelse af institutionens formål ,jfr. §§ 2 og 3.Formuens anvendelse skal godkendes af Aalborg Byråd.
12.2: Opløsning af Elitesport Aalborg kan ske såfremt mindst 7 af Eliterådets medlemmer stemmer for dette.

§ 13: VEDTÆGTSÆNDRINGER

13.1: Ændring af Institutionens vedtægter kan ske, såfremt 2/3 af det samlede Eliteråd stemmer for ændringerne. Ændringer meddeles Repræsentantskabet.
13.2: Nærværende vedtægter samt ændringer skal godkendes af Aalborg Byråd.


Eliterådet

Eliterådet afholder møde, når det skønnes påkrævet, dog mindst én gang i kvartalet.

Hvilket afsnit skal starte med at være foldbar?
2