Finansiering, formål og vedtægter


Elitesport Aalborg får i øjeblikket sine midler fra tre parter - Aalborg Kommune, Team Danmark og Samvirkende IdrætsForeninger i Aalborg - SIFA. Aalborg Kommune er den største bidragsyder.  
Ligeledes bidrager Samvirkende Idrætsforeninger bidrager hver år med midler til Elitesport Aalborg. 

Elitesport Aalborg kan modtage støtte fra sponsorer, fonde, privatpersoner mm.

Elitesport Aalborg sigter efter at indgå samarbejdsaftaler, hvor klubber, specialforbund og Elitesport Aalborg i et integreret idrætsligt og økonomisk samarbejde kan arbejde struktureret med talentudviklingen.Vedtægter for Elitesport Aalborg
§1
Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

§2
Institutionens formål er:
 • at styrke og vedligeholde talentudvikling og talentudviklingsmiljøer og derigennem medvirke til, at Aalborg Kommune bliver regionens fyrtårn i udviklingen af eliteidrætten
 • at sikre at der er muligheder for elitehold/eliteidrætsudøvere i de idrætsgrene, som har potentiale til at skabe elitære idrætsmiljøer og derved markere og markedsføre Aalborg som eliteidrætsby og
 • at samle de kræfter, som har interesse i og mulighed for at styrke eliteidrætten, til en koordineret indsats, hvor man gennem fælles bestræbelser giver eliteidrætten i Aalborg Kommune optimale vækstbetingelser.

§ 2, Stk. 2.
Elite sport Aalborg kan:

 • Medvirke til at etablere og understøtte skole- og uddannelsesmiljøer for eliteidrætsudøvere fra folkeskole, ungdomsuddannelser til videregående uddannelser
 • Medvirke til at etablere og understøtte specifikke talentudviklingsmiljøer
 • Medvirke til i et forpligtende samarbejde med og mellem klubber, specialforbund, Team Danmark og andre interessenter at etablere og understøtte elitesatsninger med fokus på talentudvikling. Herunder falder ikke professionel idræt organiseret i private virksomheder
 • Medvirke til at der tages initiativ til uddannelse og videreuddannelse af trænere og ledere med det formål at optimere eliteidrætsudøvernes udvikling
 • Medvirke til at sikre, at idrætsmedicinsk, -fysiologisk og -psykologisk viden formidles til eliteidrætsklubber og elite-idrætsudøvere
 • Medvirke til at udarbejde netværk, som kan hjælpe foreningerne med at tiltrække eliteidrætsudøvere blandt andet vedrørende bolig - arbejde - uddannelse.
 • Medvirke til via løbende dialog at sikre, at eliteindsatsen sker på den mest hensigtsmæssige måde og i et samarbejde.
 • Medvirke til at markedsføre Aalborg nationalt og internationalt blandt andet gennem anvendelse af "Elitesport Aalborgs" logo. 
 • Via Elitesport sekretariat at være let tilgængelig og være i stand til hurtigt at formidle relevante kontakter.
 • Medvirke til at eliteidrætten har adgang til gode trænings- og konkurrencefaciliteter på passende tider.
 • Medvirke til at eliteidrættens behov indgår ved prioriteringen af investeringer i idrætsfaciliteter samt afdække mulighederne for den optimale udnyttelse og indretning af faciliteterne.
 • Medvirke til at understøtte, at Aalborg er regionens talent- og eliteidrætsby og
 • Samarbejde tæt med Team Danmark

§3
Elitesport Aalborgs midler tilvejebringes ved direkte kommunale tilskud, ved tilskud fra organisationer, ved sponsorater fra erhvervslivet samt donationer fra private, fonde m.v. Det kommunale tilskud kan kun anvendes til formål der lovligt kan støttes af Aalborg Kommune.

§4
Institutionen ledes af et Eliteråd på 9 medlemmer sammensat således:

 • Rådmanden fra Skole- og Kulturforvaltningen
 • formanden for Folkeoplysningsudvalget
 • en repræsentant udpeget af de videregående uddannelser i Aalborg Kommune
 • en repræsentant udpeget af Aalborg Industri- og Handelskammer
 • en repræsentant udpeget af Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg
 • 2 repræsentanter udpeget af repræsentantskabet - heraf 1 aktiv eliteidrætsudøver
 • over 18 år
 • 1 repræsentant fra AaB A/S
 • 1 repræsentant fra Team Danmark

§4, stk. 2
Eliterådsmedlemmerne udpeges efter følgende turnus:

 • Samvirkende Idrætsforeninger i Aalborg, Aalborg Industri- og Handelskammer og Team Danmark udpeger medlemmer i ulige år.
 • Repræsentantskabet, de videregående uddannelsesinstitutioner og AaB A/S udpeger i lige år.
 • Rådmanden for Skole- og Kulturforvaltningen og formanden for Folkeoplysningsudvalget følger byrådets funktionsperiode.

§4, stk. 3
Eliterådet vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Eliterådet er beslutningsdygtig, når over halvdelen af Eliterådets medlemmer er til stede.

Eliterådets afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Eliterådet afholder møde når formanden, et Eliterådsmedlem eller Elitesport Aalborg sekretariatet skønner det påkrævet, dog mindst 1 møde i kvartalet.

I tilfælde, hvor der er behov for hurtige beslutninger, kan disse træffes udenfor de ordinære møder via telefon, E-mail eller brev med en passende høringstid.

Elitesport Aalborgs elitekoordinator deltager uden stemmeret.

En repræsentant fra Kultur- og Fritidsafdelingen kan deltage i eliterådsmøderne uden
stemmeret.

§4, stk. 4
Eliterådet kan søge bistand hos særligt sagkyndige, nedsætte ad-hoc grupper og administrerer, med sekretariatsbistand fra Elitesport Aalborgs sekretariat, i det hele institutionens midler.

§4, stk. 5
Eliterådet nedsætter et bredt sammensat rådgivende repræsentantskab til at følge og støtte institutionens virksomhed.

§4, stk. 6
Eliterådet fastsætter selv sin forretningsorden.

§5
Den selvejende institution skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af institutionens midler, og institutionen skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.

§5, stk. 2

Eliterådet aflægger over for Aalborg Kommune og repræsentantskabet beretning og regnskab om institutionens virksomhed hvert år senest den 1. april for det senest afsluttede kommunale regnskabsår. Regnskabet skal revideres af registreret eller
statsautoriseret revisor udpeget af eliterådet. Regnskabet skal udarbejdes efter de enhver tid i lovgivningen gældende regnskabsprincipper.

§6
Institutionen tegnes af det samlede Eliteråd, formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem, eller af formanden sammen med den daglige ledelse. Den daglige ledelse udgøres af Eliterådets sekretariat. Eliterådet kan udstede prokura.

§7
I henhold til Elitesport Aalborgs vedtægter §4, stk. 5 nedsætter Eliterådet et bredt sammensat rådgivende repræsentantskab til at følge og støtte institutionens virksomhed, herunder virke som forum for skabelse af nye netværk, idéer og initiativer for og omkring elitesporten i Aalborg.

Repræsentantskabet skal i henhold til vedtægternes §4 udpege to repræsentantskabsmedlemmer til Eliterådet - heraf en aktiv eliteidrætsudøver over 18 år. 

Det årlige repræsentantskabsmøde afvikles i årets første kvartal.

Det årlige repræsentantskabsmøde skal som minimum have følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om status i den selvejende institution Elitesport Aalborg - herunder regnskab
 3. Valg af 2 medlemmer til Eliterådet, hvoraf én skal være aktiv eliteidrætsudøver over 18 år
 4. Eventuelt
Forslag til dagsorden skal være modtaget af Elitesport Aalborg sekretariat senest 1 måned inden afvikling af repræsentantskabsmødets afvikling. Dato for repræsentantskabsmøde skal offentliggøres senest 2 måneder inden afviklingen via mail til klubformænd og i den lokale presse.

§7, stk. 2
Repræsentantskabets medlemmer skal have interesse for elitesportsområdet.

Repræsentantskabet sammensættes således:

 • Eliterådet
 • En repræsentant fra AaB College
 • En repræsentant fra Aalborg Sportshøjskole
 • En repræsentant fra idrætsuddannelsen på Aalborg Universitet
 • En repræsentant fra University College Nordjylland
 • En repræsentant fra SIFA
 • Aktive elitesportsudøvere fra klubber/foreninger, der har medlemmer, der som enkeltudøvere eller som hold er repræsenteret i deres idræts bedste turnerings-/konkurrencerække. Elitesportsudøvere indkaldes via klubbens formand.
 • Elitetrænere fra klubber/foreninger, der har medlemmer, der som enkeltudøvere eller som hold er repræsenteret i deres idræts bedste turnerings-/konkurrencerække. Elitetrænere indkaldes via klubbens formand.
 • En repræsentant fra klubber/foreninger, der har medlemmer, der som enkeltudøvere eller som hold er repræsenteret i deres idræts bedste turnerings-/konkurrencerække. Repræsentant indkaldes via klubbens formand. 
Herudover kan Eliterådet udpege medlemmer, der anses for at kunne bidrage med en særlig indsats til gavn for Elitesport Aalborg.

Størrelsen og sammensætningen af repræsentantskabet er varierende og medlemmerne vælges/udpeges for en 4-årig periode. Dog vælges/udpeges repræsentanterne fra klubberne i form af aktive elitesportsudøvere, elitetrænere og klubrepræsentanter for ét år ad gangen.

Eliterådsmedlemmer sidder dog alene i repræsentantskabet, så længe de er medlemmer af Eliterådet.

§7, stk. 3
Formanden for Eliterådet er født formand for repræsentantskabet. Formanden indkalder til repræsentantskabets møder. Der afholdes som et minimum 1 møde om året. Formanden skal indkalde til møde såfremt 10 medlemmer kræver det. Sekretariatsfunktionen varetages af elitekoordinator i Elitesport Aalborgs sekretariat.

Møderne indledes af formanden. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Repræsentantskabet kan herudover selv fastlægge sin forretningsorden.

§8
I tilfælde af den selvejende institution Elitesport Aalborgs opløsning skal den eventuelle formue anvendes til lignende formål, som skal godkendes af Aalborg Byråd.

§8, stk. 2
Ændringer af Elitesport Aalborgs vedtægter kan ske, såfremt 2/3 af Eliterådet stemmer for dette. 

Opløsning af Elitesport Aalborg kan ske, såfremt mindst 7 af Eliterådets medlemmer stemmer for det.

§8, stk. 3
Nærværende vedtægter samt ændringer heri skal godkendes af Aalborg Byråd.


Eliterådet
Eliterådet afholder møde, når det skønnes påkrævet, dog mindst én gang i kvartalet.Hvilket afsnit skal starte med at være foldbar?
2